| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Robootika

Page history last edited by Laine 7 months ago

2023./2024. õppeaasta

 

NutiLabor ja Robootika
4. - 9. klasside õpilastele toimuvad:
esmaspäeviti
kell 14.00-16.00

Juhendab õpetaja Laine Aluoja

 

Robootika 
1. - 3. klasside õpilastele toimuvad:
reedeti  kell 13.15 - 15.00

Juhendaja õpetaja Reine Reiska

 

NutiLabori  ja robootika huviringis  tutvutakse robotite ehitamise ja nende programmeerimisega.

Robootikaringi eesmärk on tõsta õpilaste huvi matemaatika ja tehnika vastu juba varases koolieas ning toetada tehnikahuviliste laste arengut.

Õpilastele suunatud robootikategevuses on üheks oluliseks väljundiks robootika kui interaktiivse vahendi kasutamine loogilise mõtlemise ja loovuse arendamisel.
Õpilased tutvuvad elektrotehnika, elektroonika ja füüsika põhitõdedega, lugema skeeme ja ühendama komponente.

Õpilased osalevad erinevatel robootika ja informaatika õpilasvõistlustel ja võtavad osa CodeWeek nädala üritustest.

Osavõtt

         informaatikaviktoriinist Kobras

4. - 5. klass

Laurits Nummert - 44 punkti
Oliver Jüris - 36 punkti
Jürgen Surva - 36 punkti
Christofer Valang - 20 punkti
Karl Martin Oja - 16 punkti
Henri Veeberg - 16 punkti

7.- 8. klass

Andreas Lain 52 punkti

 

9. - 10. klass

Roosmarii Villems - 38 punkti
Carlis Rak - 31 punkti

Anabel Nurmine - 28 punkti

 

         robootikavõistlusest FLL

Oliver Jüris
Karl Martin Oja
Jürgen Surva
Christofer Valang
Henri Veeberg
Roosmarii Villems
Anabel Nurmine
Janette-Liis Jäätma

 

ProgeTiigri veebileht

https://projektid.edu.ee/display/progetiiger/ProgeTiiger

ProgeTiigri tulevikutegijad

https://progetiiger.ee/tool/72/progetiigri-tulevikutegijad-2021 

https://www.facebook.com/groups/1910139562626831/

HARNO veebilehel

https://harno.ee/progetiigri-programm#sundmused

 

2022./2023. õppeaasta

 

Robootika/tehnoloogia Türi Põhikoolis

Näidistunnikavad on veebis

http://lainetunnikavad.weebly.com/vineerist-pusle.html 

http://lainetunnikavad.weebly.com/
http://jarvamaarobootika.weebly.com/ozobot.html 
http://jarvamaarobootika.weebly.com/ev3.html

http://jarvamaarobootika.weebly.com/lego-wedo20.html 

 

Robootika/Tehnoloogia

http://tpkinformaatika.pbworks.com/w/page/103960521/Robootika 

 

Plaanitavad tegevused seadmete kasutamise kohta

Laserpink
4. klass - Emakeel: materjalide ja tööriistade korrektsed nimetused. Matemaatika: mõõtmine, mõõtühikud. Kunst: joonise tegemine. 

5. klass - Inglise keel: teemakohase informatsiooni otsimine erinevatest allikatest. Loodusõpetus: toorained, loodusvarad. Ajalugu: tootmise ja tehnoloogia areng Infotehnoloogia areng. Kunst: terviklikkuse nägemine töö alguses.

6. klass - Ajalugu: tootmise ja tehnoloogia areng Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng. Matemaatika: kujundite kasutamine kavandi koostamisel. Kunst: terviklikkuse nägemine töö alguses. Eesti keel: õige terminoloogia kasutamine. Loodusõpetus: erinevate materjalide keemilised ja füüsikalised omadused. Ajalugu: erinevate töövahendite ajalugu. Võõrkeeled: internetist ja kirjandusest teabe hankimine ja selle mõistmine, võõrkeelsete terminite mõistmine. Eesti keel: tööjuhendi lugemine, teksti mõistmine. 

7. klass - Eesti keel: teemakohase informatsiooni otsimine. Loodusõpetus: Toorained, loodusvarad. Matemaatika: mõõdistamine. Kunst: terviklikkuse nägemine töö alguses. Eesti keel: õige terminoloogia kasutamine, tekstide analüüsimise ja kasutamise oskus. Loodusõpetus: erinevate materjalide keemilised ja füüsikalised omadused. Võõrkeeled: internetist ja kirjandusest teabe hankimine, selle mõistmine, võõrkeelsete terminite mõistmine. Loodusõpetus: aia-, põllu- ja metsasaadused. Matemaatika: mõõtühikud kg, g, l, dl Eesti keel: tööjuhendi lugemine, teksti mõistmine. 

8. klass - Loovtöö.
Eesti keel: teemakohase informatsiooni otsimine. Loodusõpetus: Toorained, loodusvarad. Matemaatika: mõõdistamine. Kunst: terviklikkuse nägemine töö alguses. Eesti keel: õige terminoloogia kasutamine, tekstide analüüsimise ja kasutamise oskus. Loodusõpetus: erinevate materjalide keemilised ja füüsikalised omadused. Võõrkeeled: internetist ja kirjandusest teabe hankimine, selle mõistmine, võõrkeelsete terminite mõistmine. Loodusõpetus: aia-, põllu- ja metsasaadused. Matemaatika: mõõtühikud kg, g, l, dl Eesti keel: tööjuhendi lugemine, teksti mõistmine. 

Väikeklassid - Ajalugu: tootmise ja tehnoloogia areng Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng. Matemaatika: kujundite kasutamine kavandi koostamisel. Kunst: terviklikkuse nägemine töö alguses. Eesti keel: õige terminoloogia kasutamine. Loodusõpetus: erinevate materjalide keemilised ja füüsikalised omadused. Ajalugu: erinevate töövahendite ajalugu. Võõrkeeled: internetist ja kirjandusest teabe hankimine ja selle mõistmine, võõrkeelsete terminite mõistmine. Eesti keel: tööjuhendi lugemine, teksti mõistmine.

 

Robootkakomplekt SPRIKE prime

* algklassides  keskuste päeval õppeainete lõimimisel ning projektõppe raames õppetegevuse huvitavamaks muutmisel.

Käeline tegevus – juhendi järgi mudeli ehitamine.
Matemaatika – „Jalgpallur“ - mõõtmine, kui kaugele lendab pall (pallid erinevast materjalist); probleemülesannete lahendamine.

Inimeseõpetus – „Fännid“ - kuidas käituda avalikes kohtades. „Laev“ – ohutus - nii laeval, kui vees.

Loodusõpetus – loomad, linnud ja roomajad ning lisainfo uurimine nende kohta, jõud, liikumine, kiirus, tasakaal („Spinner“).

Muusika – „Trummilööv ahv“. Erinevad rütmid, erinevad trummid, laulule õige rütmi programmeerimine.

Eesti keel – jutustamisoskus (loodud tegelasega seotud loo välja mõtlemine), kaaslastele esinemine, kuulamisoskus.

Väärtuskasvatus - koostöö kaaslastega, suhtlemisoskuse arendamine.

Informaatika –  piltprogrammeerimine, programmeerimine, programmi muutmise võimalused.
* HEV õpilased- erinevate õpioskuste ja peenmotoorika arendamine läbi mängulise ja käelise tegevuse. 

* 1. – 3. klasside õpilaste loodusõpetusering

* 1. – 6. klasside õpilaste õppimise motiveerimiseks kirjanduses, võõrkeeles (vastavalt õppekavale)

* 4. – 7. klasside õpilaste õppimise motiveerimiseks tehnoloogiaõpetuses ja matemaatikas

* 4. - 9. klassis  NutiLabori ringi tegevustes ( robootika – robotite ehitus ja neile liikumise programmeerimine)

* 7. klassis tehnoloogia ja informaatika tunnis  robotite ehituseks ja tegevuste programmeerimiseks

* 8. klassis ja 9. klassis õpilaste õppimise motiveerimiseks matemaatika, füüsika õppimisel, loovtöö sooritamisel

 

 

TEGEVUSKAVA

Laserpink

4. klass - Vineerist võtmehoidja. Kaks tundi nädalas. November - Detsember.

5. klass - Vineerist võtmehoidja riputusalusega. Kaks tundi nädalas. November - Jaanuar.

6. klass - Vineerist emotsioonide pusle. Kaks tundi nädalas. Veebruar - Aprill.

7. klass - Puidust pusle stiilis snänikausid. Kaks tundi nädalas. Jaanuar - Aprill.

8. klass - Loovtöö eelnevaid teadmisi kasutades. Oktoober - Mai.

Väikeklass II - Vineerist võtmehoidja. Kaks tundi nädalas. November - Detsember.

Väikeklass III - Vineerist võtmehoidja riputusalusega. Kaks tundi nädalas. November - Jaanuar.

Väikeklass IV - Vineerist emotsioonide pusle. Kaks tundi nädalas. Veebruar - Aprill.

 

 

Robootkakomplekt SPRIKE prime

1. Robootikaring ja NutiLabori ring (3.-8. klass) - robotite konstrueerimine ja neile liikumise programmeerimine, probleemülesannete lahendamine.
Iga nädal üks kord (oktoober-aprill);

 

2. HEV-klass - tehnoloogia ja käeline tegevus - robotite konstrueerimine.

1 tund nädalas - jaanuar-märts

 

3. 1.-4. klass - konstrueeritakse lemmikloom - õppekavas on seos loodusõpetuse teemaga lemmikloom ja emakeeles jutustamisoskuse arendamisega (loodud tegelasega seotud loo välja mõtlemine), selle

kaaslastele esitamine, kuulamisoskus arendamine.

Vastavalt õppekavale toimuvad tunnid 2. poolaastal.

 

4. 1.–3. klasside õpilaste keskuste päevad (rühmategevused koos vanematega paar korda kuus), mille raames kasutatakse roboteid konstrueerimiseks, lisaks jutustatakse juurde ka roboti tegevuslugu.

 

5. 3. klass, 5. klass 7. ja 8. klass - matemaatikas teemad: pikkusühikud, ühtlane liikumine ja kiirus.

Vastavalt õppekavale 1. poolaastal,

http://lainetunnikavad.weebly.com/;

 

6. 8. ja 9. klass - füüsika - mehaanika, liikumine - teemade näitlikustamiseks (nt kaalude ehitamine, kiiruse mõõtmine vmt).

Vastavalt õppekavale 1. poolaastal.

 

7. 5.-8. klasside õpilased - Projektõpe - eTwinning projekt „Scan-ThinkcrEate-drAw-perforM (STEAM)“ , teema „Meie STEAM kangelased“

prototüüpide konstrueerimine ja programmeerimine.

 

8. CodeWeek maakonnaüritus - oktoober

 

9. Maakonna robootika päevad "ProgeTiigri tulevikutegija"- 11. november 2022

 

9. Robootika töötoad Türi piirkonna lasteaedades kevadel ja sügisel - viiakse läbi koos õpilastega.

 

 

NutiLabor ja Robootika
4. - 9. klasside õpilastele toimuvad:
esmaspäeviti
kell 13.00-15.00

Juhendab õpetaja Laine Aluoja, Janek Marrandi

 

Robootika 
1. - 3. klasside õpilastele toimuvad:
kolmapäev ja neljapäev 13.15 - 15.00

Juhendaja õpetaja Reine Reiska

 

Tehnoloogia

4. - 9. klasside õpilastele toimuvad:
kolmapäev ja neljapäev 13.15 - 15.00

Juhendaja õpetaja Karita Rander

 

NutiLabori  ja robootika huviringis  tutvutakse robotite ehitamise ja nende programmeerimisega.

Robootikaringi eesmärk on tõsta õpilaste huvi matemaatika ja tehnika vastu juba varases koolieas ning toetada tehnikahuviliste laste arengut.

Õpilastele suunatud robootikategevuses on üheks oluliseks väljundiks robootika kui interaktiivse vahendi kasutamine loogilise mõtlemise ja loovuse arendamisel.
Õpilased tutvuvad elektrotehnika, elektroonika ja füüsika põhitõdedega, lugema skeeme ja ühendama komponente.

Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse LeGo Mindstorms  EV3 ja Spike Prime robotikomplekte ja LEGO ViDo2.0 komplekte, mille kasutamine on lihtne ja kiiresti omandatav kõigi jaoks.

Robotite ehitamine ja programmeerimine annab õpilaste parema arusaamise info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, luues soodsa baasi loodusainete omandamiseks. Ühtlasi soodustab see loovuse ja innovaatilisuse arengut ning suurendab õpilaste meeskonnatöö oskusi.
Maakonna robootika http://jarvamaarobootika.weebly.com/ 

Ringi õpilastel on võimalus osaleda erinevatel maakondlikel ja vabariiklikel konkurssidel

 

Spike õppematerjalid

PID Balancer with Scratch for SPIKE Prime:

https://www.youtube.com/watch?v=dr1snPdNk0U&t=35s

 

 

2020./2021. õppeaasta

 

NutiLabor ja Robootika
4. - 9. klasside õpilastele toimuvad:
esmaspäeviti
kell 14.00-16.00

Juhendab õpetaja Laine Aluoja ja Janek Marrandi

 

Robootika 
1. - 3. klasside õpilastele toimuvad:
kolmapäev ja neljapäev 13.15 - 15.00

Juhendaja õpetaja Reine Reiska

 

NutiLabori  ja robootika huviringis  tutvutakse robotite ehitamise ja nende programmeerimisega.

Robootikaringi eesmärk on tõsta õpilaste huvi matemaatika ja tehnika vastu juba varases koolieas ning toetada tehnikahuviliste laste arengut.

Õpilastele suunatud robootikategevuses on üheks oluliseks väljundiks robootika kui interaktiivse vahendi kasutamine loogilise mõtlemise ja loovuse arendamisel.
Õpilased tutvuvad elektrotehnika, elektroonika ja füüsika põhitõdedega, lugema skeeme ja ühendama komponente.

Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse LeGo Mindstorms  EV3 robotikomplekte ja LEGO ViDo2.0 komplekte, mille kasutamine on lihtne ja kiiresti omandatav kõigi jaoks.

Robotite ehitamine ja programmeerimine annab õpilaste parema arusaamise info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, luues soodsa baasi loodusainete omandamiseks. Ühtlasi soodustab see loovuse ja innovaatilisuse arengut ning suurendab õpilaste meeskonnatöö oskusi.
Maakonna robootika http://jarvamaarobootika.weebly.com/ 

Ringi õpilastel on võimalus osaleda erinevatel maakondlikel ja vabariiklikel konkurssidel

 

FLL


http://informaatika.pbworks.com/w/page/137180328/FLL2020 

 

Järvamaa tulevikutegija 2019

http://jarvamaarobootika.weebly.com/codeweek2019.html

 

CodeWeek 2019

http://informaatika.pbworks.com/w/page/136016301/CodeWeek2019

 

TÖÖTUBA

Programmeerimine on lõbus

Osalejaid 48

Nutihuvilised õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega kasutades selleks veebipõhist objektorienteeritud programmeerimise graafilist keskkonda https://studio.code.org/.

Õpilase TÖÖLEHT

Õpituba oli Türi põhikooli 5. klasside õpilastele

 

TÖÖTUBA

Programmeerime mängu luues

Osalejaid 52

Nutihuvilised õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega ja mobiilirakenduste tööpõhimõtetega. Õpilane mõtleb välja mobiilirakenduse idee ja programmeerib rakenduse ning laeb selle oma nutiseadmesse.

Õpilase TÖÖLEHT

Õpituba oli Türi põhikooli 7. klasside õpilastele

 

2018./2019. õppeaasta

 

EV3 juhendid

https://education.lego.com/en-us/support/mindstorms-ev3/building-instructions

 

OzoBot EVO juhend

https://www.insplay.eu/sites/default/files/manuals/OZO-070601-01.pdf

 

Dash robot

https://www.insplay.eu/et/uudised/%C3%B5petajajuhend-saame-tuttavaks-dash-ja-dot-robotitega

 

Makey-Makey juhend

https://www.youtube.com/watch?v=KO5pYiFsWbY

 

4. klassi ROBOOTIKA töölehed

https://e-koolikott.ee/material?name=4_klassi_toolehed_Wordi_dokume&id=18996

 

Joonejärgija

https://www.google.com/search?q=Line+Follower+Sensor+for++EV3+program&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwie27Tcu-DgAhXloYsKHXBBA-8Q_AUIDygC&biw=1280&bih=860

3 sensoriga

https://mrmctavish.wordpress.com/2017/10/06/watch-3-sensor-line-follower-the-most-versatile-ev3-line-following-program-on-youtube/

 

Robomiku lahing

13. aprillil 2019 Viimsis Karulaugu Spordikeskuses

Reeglid

https://drive.google.com/drive/folders/1YBxH3l_6iunjKkbheZViqly0TxMQRGBF

 

eTwinning matemaatikaprojekt RoboMath

Osalevad Eesti ja Norra õpilased.

 

https://twinspace.etwinning.net/26578/home

 

TEGEVUSED ALGKLASSIDES

 3.c klassis keskuste päev.

Tegevused "tarkade mesilaste" ehk Bee - Bot põrandarobotitega.

http://tyripk.ee/index.php/algklasside-tegevused?start=12

 

VEDO2.0

23. veebruaril said  20 I ja II klassi tüdrukut ja poissi tunnistused, et on edukalt lõpetanud kursuse Lego WeDo robootika.  Juhendajad õpetaka Külli Jäätma ja õpetaja Reine Reiska.

 

 

http://tyripk.ee/images/failid/podrad.mp4

 

 

podrad.mp4

 

TEGEVUSKAVA 2017./2018. õppeaasta

Ülevaade 2017./2018. õppeaasta konkurssidest

Üleeuroopaline programmeerimisnädal Code Week

http://www.hitsa.ee/uritused/code-week 

http://informaatika.pbworks.com/w/page/120060396/CodeWeek2017

Üleeuroopaline koodiõppimise tund

http://informaatika.pbworks.com/w/page/122188833/Kooditund

 

Robotex

http://www.robotex.ee/

 

FLL - HÜDRODÜNAAMIKA

21. jaanuar 2018 – FIRST LEGO League I poolfinaal (Tartu)

Projekti juhend http://www.robootika.ee/flleesti/?page_id=2528 

Robotimängu juhendid

http://www.robootika.ee/flleesti/wp-content/uploads/2011/12/hooajakokkuv%C3%B5te.pdf 

http://www.robootika.ee/flleesti/wp-content/uploads/2011/12/valjakuylesehitus.pdf

 

10. - 11. märts 2018 – FIRST LEGO League finaal (Tallinn)

 

RoboMiku Lahing

http://www.robomiku.ee/voistlused/ 

 

3D printimine

 

Dash&Dot https://www.insplay.eu/JUHENDID/Dash%20ja%20Dot%20%C3%B5petajajuhend%20-%20kuidas%20alustada.pdf

 

TEGEVUSED

 

OKTOOBER

 

Tutvumine LEGO Mindstorms EV3 robootikakomplektiga ja juhenditega

Esimese roboti ehitamine - EV3 baasroboti ehitamine

Vaata juhendit https://www.youtube.com/watch?v=ZrzogLCdak0&index=1&list=PLsuIVFxmnqArwgu9GpALm1j7Y6G1b_8Mc

LEGO Mindstorms EV3 juhend

https://liiakas.files.wordpress.com/2016/08/sissejuhatus-lego-ev3-robootikasse.pdf

 

Maakondlik üritus CodeWeek

12. oktoober

ÕPITUBA "Õpime koos mängu luues"


18. oktoober

ÕPITUBA "Õpime mängides"


http://informaatika.pbworks.com/w/page/120060396/CodeWeek2017

 

 

NOVEMBER

 

1. robotite ehitus ja programmeerimine

2. Valmistumine Robotex'ks

 

24. november

Robotex 2017 

https://robotex.ee/

 

Makeblock MakeX Challenge

http://robotex.insplay.eu/#makex

 

 

DETSEMBER

1. robotite ehitus ja programmeerimine

2. Valmistumine FLL poolfinaaliks vajaliku töölaua ja missioonide konstrueerimine

3. projekti kavandamine ja veebilehe loomine

https://tyriokokool.weebly.com/

 

 

JAANUAR

20. jaanuar  Tartus AHHAA keskuses vabariiklik robootika võistluse "FIRST LEGO League Hydro Dynamics" poolfinaal.

MEISTER 2. koht

Võistkond:
HUBERT LUSTE 5.b klass
TRISTAM MARTTI METSALU 6.b klass
TRIIN SOOÄÄR 7.b klass
ANDERO LAVRINENKO 8.c klass
MIRKO MARTJAK 8.b klass
ANITRA LUKJANOV 9.a klass

 

PROJEKT "Türi OKOKOOL"

https://tyriokokool.weebly.com/

 

 

VEEBRUAR

 

Valmistumine "FIRST LEGO League Hydro Dynamics" finaaliks

 

MÄRTS

 

10. - 11. märts "FIRST LEGO League Hydro Dynamics" finaal.

 

 

APRILL

 

14. aprill ROBOMIKU LAHING - Jõhvi

 

Andero Lavrinenko  3. koha veebilehtede loomise konkursil

Mirko Martjak 3. koha SOMO robotite võistluse poolfinaalis.

 

 

MAI

Digiajastu õpilane 2018

Konverents "Minu eKoolikott"

 

ÕPILASTÖÖDE KONKURSS

I koht Mirko Martjak

Veebipõhise animatsiooni loomise juhend
https://mirkoloovtoo.weebly.com/

 

 

 

TEGEVUSKAVA 2016./2017. õppeaasta

 

Oktoober

Ülevaade 2016./2017. õppeaasta konkurssidest

Üleeuroopaline programmeerimisnädal Code Week

http://www.hitsa.ee/uritused/code-week 

FLL - Loomadest liitlased

14. jaanuar 2017 – FIRST LEGO League I poolfinaal (Tartu)

Projekti juhend http://www.robootika.ee/flleesti/?page_id=2528 

Robotimängu juhendid

http://www.robootika.ee/flleesti/wp-content/uploads/2011/12/hooajakokkuv%C3%B5te.pdf 

http://www.robootika.ee/flleesti/wp-content/uploads/2011/12/valjakuylesehitus.pdf

Robotex

http://www.robotex.ee/ 

RoboMiku Lahing

http://www.robomiku.ee/voistlused/ 

3D printimine

 

Tutvumine LEGO Mindstorms EV3 robootikakomplektiga ja juhenditega

Esimese roboti ehitamine - EV3 baasroboti ehitamine

Vaata juhendit https://www.youtube.com/watch?v=ZrzogLCdak0&index=1&list=PLsuIVFxmnqArwgu9GpALm1j7Y6G1b_8Mc

 

19. oktoobril kell 13.00 - 17.00

Türi Põhikoolis Järvamaa ja Viljandimaa õpilastele

HITSA ProgeTiigri programmi toetusel õpituba  teemal   Robot teeb rohkem kui 10 inimest

Lastelaagri Töötuba "Digistame ära!

 

Õpitoas osalemine aitab valmistuda HITSA 2016/2017. aasta õpilaskonkursiks “Digistame ära!”.

HITSA õpilaskonkursi õpitubasid viiakse läbi Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr. 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ toetusel.

Kava
13. 00 - 13. 15 Kogunemine
13. 15 - 13. 30 Töötubade tutvustus, rühmade moodustamine
                           LEGO WeDo2.0 -  2.-3. klasside õpilased - aula
                           Mindstorms EV3 -  4.-7. klasside õpilased - 3. korrus + arvutiklass
13. 30 - 14. 30 Ideede genereerimine "Robot teeb rohkem kui 10 inimest",
14. 30 - 14.45 Paus
14. 45 - 16. 00 Robotite konstrueerimine
16.00 - 16. 30 Robotitele tegevuste programmeerimine
16.30 - 17.00 Idee või roboti esitlemine
17.00 Kokkuvõte ja lõpetamine

 

Nutiseadmes programmeerimine

Algoid-Programming language android

LOGO programmeerimine

http://www.calormen.com/jslogo/

 

November

1. robotite ehitus ja programmeerimine

 

2. Valmistumine FLL poolfinaaliks vajaliku töölaua ja missioonide konstrueerimine

 

 

Detsember

1. EV3 robotite ehitus ja programmeerimine

 

2. Valmistumine FLL poolfinaaliks

Missioonidega tutvumine ja roboti ehitus

 

3. eTwinning projektiga OzoMath tutvumine

 

Jaanuar

1. Robotite ehitus ja programmeerimine

 

2. Valmistuimine poolfinaaliks 

Robotimängu misioonide programmeerimine

- M01 - Hai saadetis

- M02 - Juhtkoer tegutsemas

- M06 -Lüpsi automaatika 

- M011 - Protees

 

22. jaanuar

FLL poolfinaal Tallinnas

Projekt - Turvaline hobuhoid http://projektfll.weebly.com/

Võistkonna väärtused http://projektfll.weebly.com/vaumlaumlrtused.html

Robotimängus  - 1. koht 120 punkti

 

3. eTwinning projekti OzoMath vahenditega - OzoBottidega tutvumine

OzoBot

Materjalid veebis

http://ozobot.com/stem-education/stem-lessons

Programmeerimine veebis ja nutiseadmes

http://ozoblockly.com/editor?mode=1

Joonistamine, joonejärgimine

http://ozobot.com/play/drawing-games

Mängude alused

http://ozobot.com/play/web-games

Prinditavad alused

http://ozobot.com/play/print-games

 

Veebruar

1. eTwinning projektis osalejate  tutvustuste lisamine TwinSpacesse

 

2. Valmistumine FFL finaaliks

Robotimängu misioonide programmide uuendamine

- M01 - Hai saadetis

- M02 - Juhtkoer tegutsemas

- M06 -Lüpsi automaatika 

- M011 - Protees

Uue missiooni programmeerimine

-M03 loomade kaitse

 

Prototüübi loomine ja programmeerimine

Projekti täiendamine protitüübiga

 

Märts

Valmistumine finaaliks

Kodulehekülje täiendamine ja prototüübi katsetamine

11 - 12. märts FLL finaal Tartus

 

 

Aprill

 

 

Mai

 

 

 

TEGEVUSKAVA 2015./2016. õppeaasta

Oktoober

Tutvumine LEGO Mindstorms EV3 robootikakomplektiga ja juhenditega

Esimese roboti ehitamine - EV3 baasroboti ehitamine - Vaata juhendit https://www.youtube.com/watch?v=ZrzogLCdak0&index=1&list=PLsuIVFxmnqArwgu9GpALm1j7Y6G1b_8Mc

 

November

Esimestele robotitele liikumise programmeerimine ja katsetamine

Joonejälgija


joonejalgija.MOV

Sumo

 

DSCN0653.MOV

 

Detsember

Rohelise linna ülesannete täitmiseks robotite ehitamine

 

Jaanuar

Rohelise linna robotitele ülesannete lahendamiseks liikumise programmeerimine ja ülesannete täitmise järjestamine ning katsetamine

 

Veebruar

Erinevate robotite ehitamine ja neile liikumise programmeerimine

Elevant


Tristan Martti Metsalu (4. b klass)

http://tyripk.ee/images/robootika/Elevant2016.MOV

 

Märts

Tahvelarvuti kasutamine

Valmistumine RoboMiku lahinguks

www.robootika.ee/robomikulahing

Robotite ehitus

Andero -Sumo,

Mirko -Sumo,

Georg -Joonejälgija, Sumo

Tristan Martti - Joonejärgija

 

 

 

Aprill

Valmistumine RoboMiku lahinguks

www.robootika.ee/robomikulahing

Robotite liikumise programmeerimine ja katsetamine

RoboMiku lahing 23. aprill Jõhvis

Andero -Sumo, Scrtach

Mirko -Sumo, Scratch

Georg -Joonejälgija, Sumo

Tristan Martti - Joonejärgija

 

24. aprill "RoboMiku lahing 2016" Jõhvis

 

Oma konstrueeritud ja neile programmeeritud liikumisega robotitega võistlesid „Joonejärgimise“ kategoorias Georg Lee (5. c klass) ja Tristan Martti Metsalu (4. b klass), „SUMO“ kategoorias võistlesid Georg Lee, Andero Lavrinenko (6. c klass) ja Mirko Martjak (6. b klass). Teet Beljaev (7. a klass) ja Andero Lavrinenko võistlesid Scratchis programmeeritud mängudega. Võistlus oli kõigile meie noormeestele esmakordne kogemus ja andis indu jätkata robootikaga ning programmeerimisega ka uuel õppeaastal.

Andero "Prügirännak" - https://scratch.mit.edu/projects/104941352/ 

Teedu "Prügirännak" - https://scratch.mit.edu/projects/106736669/

 

Robootika materjalid

JUHENDID - VIDEOD

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsuIVFxmnqArwgu9GpALm1j7Y6G1b_8Mc

 

JUHENDID -muud tegelased

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsuIVFxmnqAoQwCASa_oXq-a48VtNL0tF

 

Tagasi informaatika veebilehele

 

Tagasi

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.